Načítání...

Zásady ochrany osobních údajů

Firm-Transport

Vážení klienti,

vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a v souladu se Zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb.

Zásady zpracování osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

Text je pro větší přehlednost zpracován formou otázek a odpovědí.

1       Kdo je správcem osobních údajů?

Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány.

Správcem osobních údajů je společnost MH Firm-Transport s.r.o. se sídlem Tenisová 848/3, 102 00 Praha 15,
IČ: 05680891, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 268837.

Správce lze kontaktovat na e-mailové adrese: martin.hajek@firm-transport.cz nebo na tel. +420 602 829 750

MH Firm-Transport s.r.o. je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů správcem vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti, která spočívá zejména v přepravě osob, důležitých dokumentů, balíků a jiných nákladů, autopůjčovně a nabízení produktu antibakteriální péče. Jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže.

2 Jak byly osobní údaje získány?

Osobní údaje správce získal přímo od vás, a to zejména z vyplněných formulářů, vzájemné komunikace nebo z uzavřených smluv. Mimo to mohou osobní údaje pocházet také z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí, například z obchodního rejstříku, registru dlužníků, profesních registrů, apod. Dále správce mohl získat osobní údaje od třetích stran, které jsou oprávněny k přístupu a zpracovávání vašich osobních údajů a se kterými spolupracuje a dále z informací ze sociálních sítí a internetu, které jste tam vy sám/sama umístil/a.

3 Jaké zpracování osobních údajů provádíme?

  1. zpracování osobních údajů prováděné MH Firm-Transport během Vašeho používání webových stránek https://firm-transport.cz/ („webové stránky“) – více informací naleznete dokumentu „informace o cookies“;[RF1] 
  2. zpracování osobních údajů prováděné MH Firm-Transport během komunikace s Vámi prostřednictvím e-mailu či telefonu; či jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu FB messenger[RF2]  nebo údaje v komentářích a dotazech na našich FB profilech).
  3. zpracování osobních údajů ze strany MH Firm-Transport během trvání obchodního vztahu s klienty a dodavateli;
  4. zpracování osobních údajů při plnění právních povinností MH Firm-Transport;
  5. zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů MH Firm-Transport
  6. zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu v případech, pokud pro dané zpracování váš souhlas potřebujeme

4 K jakému účelu a na jakém právním základě osobní údaje zpracováváme?

Zákonnost zpracování je dána článkem 6 odst. 1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li nezbytné
pro splnění smlouvy, pro splnění právní povinnosti správce, pro ochranu oprávněných zájmů správce nebo zpracování probíhá na základě souhlasu, který jste nám udělil/a.

Vaše osobní údaje mohou být MH Firm-Transport zpracovávány pro tyto účely:

 Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat, proklikem v e-mailu nebo adresovaným na martin.hajek@firm-transport.cz

5 Které osobní údaje zpracováváme?


MH Firm-Transport zpracovává následující osobní údaje dle účelu zpracování:

Zpracovávané údajeÚčely zpracování/právní titul
Jméno a příjmení, Adresa, E-mail, Telefonní číslo, naši vzájemnou komunikaci a dále název firmy, IČO, DIČ (jste-li plátce daně z přidané hodnoty) u OSVČ,Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Oprávněný zájem správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů, Přímý marketing
Číslo účtu, Rodné číslo, Datum narození, Jakékoliv další informace týkající se klienta či třetích osobPlnění smlouvy, Plnění právních povinností, Oprávněný zájem správce
Jméno a příjmení, E-mail, Telefonní číslo, vaše reference na naše služby/produktySouhlas

MH Firm-Transport neshromažďuje, a neuchovává informace prostřednictvím automatizovaných prostředků. Webový portál vyhodnocuje anonymně pouze počet přístupů.

6 Jak dlouho budeme osobní údaje ukládat?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je MH Firm-Transport povinen jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje nebudou nikdy uchovávány déle, než je zákonem stanovené maximum. Po uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po zde uvedenou dobu:

Účel zpracováníDoba uchování
Plnění smlouvypo dobu trvání smluvního vztahu a 5 let ode dne ukončení smlouvy
Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářůpo dobu trvání smluvního vztahu a 5 let ode dne ukončení smlouvy
Plnění právních povinnostípo dobu stanovenou příslušným právním předpisem (některé osobní údaje potřebné např. pro daňové a fakturační povinnosti budou uchovávány déle), zpravidla 5 let počínaje rokem následujícím od vzniku uchovávané skutečnosti.
Oprávněný zájem správce či třetí stranypo celou dobu trvání oprávněného zájmu správce; případně budou uchovávány maximálně po dobu 3 let od vzniku iniciační události (např. konec smluvního vztahu se správcem)
Vyřízení vašeho dotazupo nezbytně dlouhou dobu (pro vyřízení vašeho dotazu), nejdéle však 1 měsíc od naší poslední komunikace
Přímý marketing*po celou dobu trvání oprávněného zájmu správce, v okamžiku zániku tohoto právního titulu ukončíme zasílání obchodních sdělení  V rámci každého e-mailového sdělení můžete vždy jednoduchým způsobem zrušit/ukončit zasílání těchto e-mailových sdělení kliknutím na odkaz v e-mailu uvedený nebo kontaktováním správce na e-mailové adrese: martin.hajek@firm-transport.cz
Přímý marketing (neklienti), reference na naše služby nebo produktyOsobní údaje (jméno a příjmení, e-mail a telefonní číslo) k jejichž zpracování jste nám udělili souhlas. Tento souhlas je udělen na dobu určitou, a to na dobu 3 let ode dne udělení, pokud tuto dobu neprodloužíte nebo tento souhlas neodvoláte. V rámci každého e-mailového sdělení můžete také vždy jednoduchým způsobem zrušit/ukončit zasílání těchto e-mailových sdělení kliknutím na odkaz v e-mailu uvedený nebo kontaktováním správce na e-mailové adrese: martin.hajek@firm-transport.cz

* MH Firm-Transport je oprávněn zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních služeb a produktů
(např. formou informačního bulletinu nebo newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

7 Kdo může mít k údajům přístup?

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám kromě zaměstnanců pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů nebo třetích stran.

MH Firm-Transport Vaše osobní údaje zpřístupňuje pouze oprávněným zaměstnancům[RF4]  a jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným MH Firm-Transport, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a v nezbytných případech tito naši spolupracovníci a spolupracující firmy:

DOPLNIT SEZNAM[RF5] 

Jméno zpracovatele, IČ  [RF6] – vedení účetnictví

Vepsat řidiče IČ (kontraktory)

Administrativní pracovnice IČ

Rezervační systém – na míru?

Vývojáře (dispečerský sw)

Webhosting

Společnosti koncernu Microsoft, které poskytují službu Exchange a Office 365, tyto údaje se však nadále nachází na území EU a podléhají GDPR

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Statistické údaje zpracováváme pomocí služby Google Analytics

FB

Další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost MH Firm-Transport s.r.o. nevyužívá.

Osobní údaje také musíme v rámci zákonných povinností poskytnout orgánům státní správy, například správci daně, soudům, orgánům činným v trestním řízení nebo orgánům dohledu nad kapitálovým trhem.

8       Jaká jsou vaše práva související se zpracováváním osobních údajů a jak je můžete uplatnit?

Jako subjekt údajů máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

  1. Právo požadovat informaci, jaké vaše údaje zpracováváme
  2. Právo na přístup k osobním údajům

Chcete-li vědět, jestli MH Firm-Transport zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k vašim osobním údajům získat přístup. V případě nedůvodných, nepřiměřených nebo opakovaných žádostí bude MH Firm-Transport oprávněn za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek anebo žádost odmítnout (uvedené platí obdobně pro uplatňování níže uvedených práv).

V případě, že máte pocit, že o vás MH Firm-Transport zpracovává nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění. MH Firm-Transport provede opravu či doplnění údajů bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.

V případě, že požádáte o výmaz, MH Firm-Transport vymaže Vaše osobní údaje, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, nebo (iv) odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy.

Vaše žádost vždy bude podléhat individuálnímu posouzení (i přes vaše právo na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete informováni.

V případě, že požádáte o omezení zpracování, MH Firm-Transport osobní údaje znepřístupní, dočasně odstraní či uchová anebo provede jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva.

V případě, že chcete, aby MH Firm-Transport osobní údaje, které o Vás v elektronické formě zpracovává na základě smlouvy nebo souhlasu, předal třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byly nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných osob, MH Firm-Transport nebude moci Vaší žádosti vyhovět.

Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, pak tento souhlas můžete vzít kdykoliv zpět, a to buď zasláním e-mailu na martin.hajek@firm-transport.cz nebo zasláním odvolání na adresu sídla správce nebo pomocí linku v e-mailové komunikaci.

Můžete se kdykoliv obrátit s vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

Jednotlivá práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu martin.hajek@firm-transport.cz nebo zavoláním na telefonní číslo +420 602 829 750. Svá práva můžete uplatnit rovněž formou písemné žádosti zaslané na naší korespondenční adresu Tenisová 848/3, 102 00 Praha 15.

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv je možné za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítnout.

UPOZORNĚNÍ:

Další informace v souvislosti se zpracováním osobních údajů je možné získat na e-mailové adrese martin.hajek@firm-transport.cz

Realizaci práv je možné podat buď osobně, e-mailem nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. [RF7] 

Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, web: www.uoou.cz

Tyto Zásady zpracování osobních údajů byly aktualizovány ke dni 12. 11. 2020

Vezměte prosím na vědomí, že v budoucnu může dojít k jejich změně.


 [RF1]pokud obdobný dokument máte 😊, pokud ne, tak smazat

 [RF2]Setkala jsem se s dvojím výkladem pro social pluginy:

  1.  Např. „Lajk FB“ natahuje osobní údaje z prohlížeče klienta/návštěvníka webu – na to je potřeba souhlas, který návštěvníci nedávají (za sběr odpovídáte vy a FB)

 [RF3]Pokud byste chtěli uveřejnit referenci na vaše služby nebo produkt od fyzické osoby, pak k tomu právě budete potřebovat souhlas. Nebo v případech, že by vás někdo oslovil s dotazem, neobjednal si nic, ale chtěl by zůstat ve vaší DTB (nebo byste si ho tam chtěli nechat vy 😊)

 [RF4]Doporučuji s „dohodáři“ (případně v budoucnu i zaměstnanci) podepsat dohodu o mlčenlivosti (NDA), protože tito lidé jednají vaším jménem. Stejně tak pokud některý např. IT poskytovatel není zpracovatelem, ale může dojít (byť i nahodile) z jeho strany ke kontaktu s osobními údaji, za jejichž ochranu nesete odpovědnost, doporučuje se uzavřít alespoň dohodu o mlčenlivosti (neboli NDA)

V praxi je zcela běžné, že IT dodavatelé mají tuto smlouvu zahrnutou ve svých obchodních podmínkách.

 [RF5]Tady si prosím doplňte zpracovatele:

Popřemýšlejte o poskytovatelích datových úložišť a softwarových aplikací (př.: CRM, SW, které používáte v případě kdy jsou data uložené mimo Vaši firmu např. v Cloudu, Poskytovatelé různých platforem, marketéři, daňaři, docházkový systém, hosting, kdo má přístup k vašim webovým stránkám, e-mailing..

 [RF6]Pokud se jedná o OSVČ stačí jen jméno a IČ

 [RF7]MŮŽETE POUŽÍT I TOTO ZNĚNÍ:

Realizaci práv (s výjimkou žádosti doručené prostřednictvím veřejné datové sítě (datovou schránkou fyzické osoby) nebo elektronickou poštou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem na e-mailovou adresu martin.hajek@firm-transport.cz je možné z důvodu zaručení identity žadatele podat pouze osobně, a to na formuláři, který je žadateli na žádost zaslán prostřednictvím e-mailu nebo písemně poštou.